Course curriculum

  1. Introduction

  2. Recommended roadmap

  3. Troubleshooting Guide

  1. Vì sao y văn khó hiểu?

  2. Reading exercise: It's Time to Get Serious About Research Fraud [1]

  3. Reading exercise: It's Time to Get Serious About Research Fraud [2]

  4. Video lecture: Phân tích đoạn 1 bài It's Time to Get Serious About Research Fraud

  5. Video lecture: Phân tích đoạn 2 bài It's Time to Get Serious About Research Fraud

  6. Video lecture: Phân tích đoạn 3 bài It's Time to Get Serious About Research Fraud

  7. Video lecture: Phân tích đoạn 4 & 5 bài It's Time to Get Serious About Research Fraud

  8. Video lecture: Phân tích đoạn 6 bài It's Time to Get Serious About Research Fraud

  9. Video lecture: Tổng kết bài It's Time to Get Serious About Research Fraud

  1. Phải làm gì khi gặp từ vựng mà mình không hiểu?

  2. Đoán nghĩa từ khó - Worksheet

  3. Mẹo tra cứu nghĩa của từ khó với Google

  4. Sử dụng Bing AI để tra nghĩa của từ khó

  5. Reading exercise: The four models of the Physician-Patient relationship [1]

  6. Reading exercise: The four models of the Physician-Patient relationship [2]

  7. Lecture video: Phân tích đoạn 1 bài The four models of the Physician-Patient relationship

  8. Lecture video: Phân tích đoạn 2 bài The four models of the Physician-Patient relationship

  9. Lecture video: Phân tích đoạn 3 bài The four models of the Physician-Patient relationship

  10. Lecture video: Phân tích đoạn 4 bài The four models of the Physician-Patient relationship

  1. Những yếu tố khiến câu trở nên phức tạp và khó hiểu [P1]

  2. Những yếu tố khiến câu trở nên phức tạp và khó hiểu [P2]

  3. Nguyên tắc phân tích câu dài và khó

  4. Sử dụng Bing AI để phân tích câu phức tạp

  5. Bài tập 3.1

  6. Bài tập 3.2

  7. Bài tập 3.4

  8. Bài tập 3.5

  9. Bài tập 3.6

  10. Bài tập 3.7. Phân tích các câu phức

  11. Bài tập 3.8. Phân tích các câu ghép phức

  12. Reading exercise: Zika virus and birth defects [1]

  13. Reading exercise: Zika virus and birth defects [2]

  1. Mở đầu chương 4

  2. Discourse markers

  3. Bài tập [4.1]

  4. Bài tập [4.2]

  5. Bài tập [4.3]

  6. Bài tập [4.4]

  7. Bài tập [4.5]

  1. Cách xác định câu chủ đề và các ý phụ trong đoạn văn

  2. Bài tập [5.1]

  3. Câu trả lời [5.1]

  4. Bài tập [5.2]

About this course

 • Free
 • 53 lessons
 • 2 hours of video content

Discover your potential, starting today