Course curriculum

  1. Disclaimer

  2. Tổng quan về đề thi

  3. Một số tips tổng quan

  4. Sơ nét một số dạng đề trong bài thi

  1. Writing tutorial: Test format & Past Exam Questions

  2. Writing tutorial: Tips [1]

  3. Writing tutorial: Tips [2]

  1. Writing tutorial: Essay [1]

  2. Writing tutorial: Essay [2]

  1. Writing tutorial: Letter

  1. Nguyên tắc làm dạng bài Paraphrase

  2. Bài tập Paraphrase - 1

  3. Đáp án bài tập Paraphrase - 1

  4. Bài tập Praphrase - 2

  5. Đáp án bài tập Paraphrase - 2

  6. Bài tập Paraphrase - 3

  7. Đáp án bài tập Paraphrase - 3

  1. Đề 1

  2. Đề 2

  3. Đề 3

  4. Đề 4

  5. Đề 5

  6. Đề 6

  7. Đề 7

  8. Đề 8

  9. Đề 9

About this course

 • Free
 • 95 lessons
 • 3 hours of video content

Discover your potential, starting today