Course curriculum

  1. Về khóa học này

  1. Luyện tập kỹ năng listening [P1]

  2. Luyện tập kỹ năng listening [P2]

  3. Luyện tập kỹ năng nghe [P3]

  4. Bạn có thường phát âm đúng các từ này?

  5. Bottom-up và top-down

  6. Một số nguồn bài nghe

  7. Nhật ký luyện nghe

  8. Working memory trong kỹ năng nghe

  9. Kỹ thuật luyện tập nghe chép chính tả

  10. Kỹ thuật Shadowing

  1. Bài tập 2.1: True or False

  2. Bài tập 2.2: MCQ

  3. Bài tập 2.3: Interactive video

  4. Bài tập 2.4: Fill in the blank

  5. Bài tập 2.5: True or False

  6. Bài tập 2.6: True or False

  7. Bài tập 2.7: Fill in the blanks

  8. Bài tập 2.8: MCQ

  9. Bài tập 2.9: True or False

  10. Bài tập 2.10: MCQ

  11. Transcript bài nghe 2.1 - 2.10

  1. Bài tập 2.11: MCQ

  2. Bài tập 2.12: MCQ

  3. Bài tập 2.13: True or False

  4. Bài tập 2.14: MCQ

  5. Bài tập 2.15: MCQ

  6. Bài tập 2.16: True or False

  7. Bài tập 2.17: MCQ

  8. Bài tập 2.18: MCQ

  9. Bài tập 2.19: True or False

  10. Bài tập 2.20: Fill in the blanks

  11. Transcript 2.11 - 2.20

  1. Bài tập 2.21: MCQ

  2. Bài tập 2.22: MCQ

  3. Bài tập 2.23: MCQ

  4. Bài tập 2.24: MCQ

  5. Bài tập 2.25: MCQ

  6. Bài tập 2.26: MCQ

  7. Bài tập 2.27: MCQ

  8. Bài tập 2.28: Fill in the blanks

  9. Bài tập 2.29: True or False

  10. Bài tập 2.30: MCQ

  11. Transcript 2.21 - 2.30

  1. Bài tập 2.31: Fill in the blanks

  2. Bài tập 2.32: True or False

  3. Bài tập 2.33: MCQ

  4. Bài tập 2.34: MCQ

  5. Bài tập 2.35: MCQ

  6. Bài tập 2.36: True or False

  7. Bài tập 2.37: MCQ

  8. Bài tập 2.38: MCQ

  9. Bài tập 2.39: MCQ

  10. Bài tập 2.40: MCQ

  11. Transcript 2.31 - 2.40

About this course

 • Free
 • 150 lessons
 • 2.5 hours of video content

Discover your potential, starting today