Course curriculum

  1. Tôi sẽ học được gì từ khóa này?

  2. Kế hoạch học tập khóa học

  1. Vì sao y văn khó hiểu?

  1. Bộ từ NGSL và nguyên tắc định hướng học từ vựng

  2. Cách học và luyện tập bộ từ NGSL

  3. Test NGSL số 1

  4. Cần làm gì tiếp theo?

  5. Cùng học 2850 từ NGSL qua video

  1. Bộ từ MAVL là gì?

  2. Học cách học bộ từ vựng MAVL

  3. Nguyên tắc học MAVL cùng Med Lang Fanatic

  4. Medical Academic Vocabulary List - Full List

  1. Test NGSL cuối khóa (test số 2)

  2. Đề Medical Terminology số 1

  3. Đề Medical Terminology số 2

About this course

 • Free
 • 15 lessons
 • 0.5 hours of video content

Discover your potential, starting today